top of page
Zoeken

Leg jouw jaarrekening tijdig neer!

Een laattijdig neergelegde jaarrekening heeft meer gevolgen dan je op het eerste zicht doet vermoeden. We overlopen in deze blog snel even alle aspecten.


Even een opfrissing van het geheugen...

Een jaarrekening is het financiële verslag dat een onderneming opmaakt aan het einde van het boekjaar. Ze vormt een basis voor de analyse van de financiële gezondheid en geeft een indicatie over de ontwikkeling van het bedrijf. De jaarrekening bevat 4 onderdelen: de balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans.


De meeste Belgische vennootschappen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng, evenals sommige andere vennootschappen moeten jaarlijks hun jaarrekening en/of hun geconsolideerde jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België (NBB). Deze jaarrekening is vervolgens toegankelijk voor alle belanghebbenden via de balanscentrale van de NBB.


Wat zijn de deadlines?

In regel moet de jaarrekening binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering en door bestuurder(s) bij de NBB worden neergelegd binnen de 30 dagen na goedkeuring van de algemene vergadering (ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar).

Indien het boekjaar van jouw vennootschap eindigde op 31/12/2020 en de algemene vergadering -in het uiterste- op 30/06/2021 was, dan had je de tijd tot 31/07/2021 om jouw jaarrekening neer te leggen. Is jouw jaarrekening dus nog niet neergelegd? Geen zorgen, je kan nog steeds neerleggen maar moet rekening houden met een aantal belangrijke gevolgen. We nemen dit voorbeeld mee hieronder.

Gevolgen van laattijdige neerlegging*

(*enkel voor ondernemingen uitgelicht)


1. TARIEFTOESLAG

De tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden en varieert afhankelijk van het tijdstip van neerlegging tussen de 120 en 1.200 euro per vennootschap en per laattijdige jaarrekening. De eerste tarieftoeslag wordt toegepast vanaf de eerste dag van de negende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Op de neerlegging van de jaarrekening afgesloten over boekjaar eindigend op 31/12/2020 zal dus een tarieftoeslag van toepassing zijn vanaf 1 september 2021.

2. AMBTSHALVE DOORHALING KBO

Liet je het na om ten minste 3 opeenvolgende boekjaren het na te laten een jaarrekening neer te leggen? Dan kan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) overgaan tot de ambtshalve doorhaling van de vennootschap. Deze ambtshalve doorhaling kan een heel aantal gerechtelijke gevolgen creëren en is eveneens slechte publiciteit voor jouw onderneming.


3. BURGERLIJKE SANCTIES

De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit de niet-neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn.

De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet- of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde ingeroepen schade niet heeft veroorzaakt.


4. GERECHTELIJKE ONTBINDING

Op vraag van iedere belanghebbende kan de ondernemingsrechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als ze haar jaarrekening niet heeft neergelegd.


Conclusie

Naast de financiële sanctie heeft de wetgever een reeks aan belangrijke gevolgen gedefinieerd die andere belanghebbenden kunnen inroepen. Het laattijdig neerleggen van de jaarrekening kan je dus best vermijden - enkel en alleen al omwille van slechte publiciteit. Bovendien geef je concurrenten, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden meer slagkracht om geleden schade te verhalen of zelfs in uitzonderlijke gevallen onmiddellijk een ontbinding van de onderneming te eisen.Meer informatie over dit onderwerp of eens bijkletsen over jouw specifieke situatie?

Contacteer ons - wij luisteren graag!
bottom of page